سفارش تبلیغ
صبا
چون خرد کمال گیرد ، گفتار نقصان پذیرد . [نهج البلاغه]