سفارش تبلیغ
صبا
نزدیک است که حکیم، پیامبر گردد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]